Jan Christensen, Gormsgade 124, Esbjerg. Projektansvarlig. Salg- og vurdering.

Kandidat for Dansk Folkeparti til byrådet.

 

Borgmesterkandidater og de gyldne håndtryk.

 Den nuværende borgmester, kom ind direkte fra ”gaden” uden politisk erfaring, og har holdt i 24 år – stor respekt for det, – men metaltrætheden har også vist sine tydelige spor det sidste år – derfor ser jeg frem til fornyelse, også på denne post.

 Senest ved en udtalelse fra Johnny Søtrup direkte i TV for ca. 14 dage siden, hvor det kom frem, at et enigt økonomiudvalg havde vedtaget at bruge 5.7 mill. kr. af skatteborgernes penge på gyldne håndtryk/fratrædelsesgodtgørelse.

 Såvel Jesper Frost Rasmussen, V, John Snedker S , Henrik Vallø, Borgerliste, og Diana Mose Olsen, SF er alle ”fedtet” godt og grundigt ind i sagen. Et enigt økonomiudvalg, hvor de alle har sæde, har vedtaget de gyldne håndtryk og efterfølgende bevilget 5.7 mill. kr.  i daglig tale omtalt som ”Peanuts penge”.

 Efterfølgende har ingen af de involverede borgmesterkandidater ønsket at kommentere sagen, hvorfor byens borgere må formode at ”den der tier samtykker”.

Tænk på det når du står i stemmeboksen den 21. nov.

Esbjergs borgere fortjener politikere der behandler borgernes skattekroner med respekt.

Esbjerg kommune trænger til fornyelse på alle niveauer såvel i byrådet og de forskellige forvaltninger og udvalg.

 Henrik Valløs politiske stå sted overlader jeg trygt til vælgerne, og de ”politiske vinde” at vurderer.

 Utroligt at ovenstående problematik – et af valgkampens mest omtalte emner, såvel lokalt som landspolitisk, ikke har den lokal monopolpresses interesse. Såvel JV eller Ugeavisen Esbjerg er tavse som graven – men man har måske en anden politisk agenda?

Derfor et styrket Dansk Folkepart i Esbjerg byråd – en ny respekt for borgernes penge.

Stem personligt på Jan Christensen, Dansk Folkeparti.

I denne tid hvor der føres valgkamp til kommunevalget, indgår også honoreringen for at påtage sig den opgave i kommunalbestyrelsen. Der har været offentliggjort byrådsmedlemmers fremmøde eller måske især mangel på fremmøde. I jagten på honoreringen er der personer, der påtager sig mere end de kan klare, men de hæver dog honoreringen trods manglende indsats. Honoreringen for et “menigt” medlemskab er ikke stor i forhold til den anvendte tid. Jeg skal derfor foreslå, at et medlem trækkes i honoreringen ved manglende fremmøde, og at det beløb som ” spares” overføres til en pulje, som en gang om året fordeles efter de enkeltes fremmøde. Det vil tilgodese de flittige og straffe de dovne. Et sundt princip som vil tilføre større ansvarlighed til byrådsarbejdet. På den måde vil de højest honorerede også få det højeste fratræk, og dermed på retfærdig vis give en større honorering til dem, som lever op til vælgernes tillid, uden at det koster skatteborgeren. Det skal således gælde alle kommunale hverv, og det vil jeg bringe i forslag, hvis jeg vælges.

Kandidat for Dansk Folkeparti i Esbjerg.

Hans K. Sønderby

Morbærlunden 45

Esbjerg

Mere Museumsplads !

 Boligprojektet på Museumspladsen er nu kommet i reduceret form efter mange protester mod det oprindelige projekt.

Det nye projekt skal nu i høring, men hvordan skal man som almindelig borger kunne tage stilling til et sådant projekt,

  • Hvor parkeringsanlægget delvist skal finansieres af D.S.B., som kommunen end ikke er i dialog med om projektet.
  • Hvor politikere og forvaltning tilsyneladende ikke bruger ens kuglerammer, når de ikke kan nå frem til samme facit med hensyn til antal parkeringspladser, som jo er et af kardinalpunkterne i projektet.
  • Hvor der ikke i tilstrækkelig grad lyttes til borgere, som får vind/skygge- og indsigtsgener, og
  • Hvor man ikke finder det nødvendigt at lytte til kritik fra fagligt kompetente, som blandt andre Helene Plet, arkitekt og formand for Esbjerg Byfond.

Umiddelbart ikke nogen vindersag – for nogen som helst.

 

Olfert Krog

Spidskandidat for Dansk folkeparti til byråd og kandidat til regionsråd.

Debatindlæg / læserbrev ved projektansvarlig. Salg & vurdering. Jan Christensen, Gormsgade 124 – Esbjerg kandidat til Esbjerg byråd for Dansk Folkeparti.

Primært i det sidste halve år, har den samlede fagbevægelse, Håndværksrådet, Dansk Erhverv samt Dansk arbejdsgiverforening råbt ”vagt i gevær” – et kæmpe samfundsproblem truer.

Erhvervslivet efterspørger uddannede håndværker, hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil vi i løbet af de næste 8-10 år mangle i tusindevis af uddannede håndværker. Branchen er i dag præget af stor import af arbejdskraft fra primært de gamle østeuropæiske lande, og i femtiden vil overvægten af udenlands arbejdskraft kun blive større og mere dominerende. Hertil kommer en alders fordeling i den pågældende arbejdsgruppe, hvor mange ældre er på vej ud, og tilgangen af yngre arbejdskraft i et omfang, der langt fra kan tilfredsstille efterspørgslen.

Det er ikke en holdbar løsning i et moderne velfærdssamfund. En stor del af den udenlandske arbejdskraft, fører store formuer ud af landet, til skade for den samlede samfundsøkonomi og skaber ikke den rette kulturelle forståelse og udvikling i Danmark.

Citat fra Ugebrevet A4 i denne uge:

”Det er fuldstændig galimatias, at man fortsat rundbarberer netop de uddannelser, som det økonomiske opsving skriger efter”

Claus Jensen, Formand for Dansk Metal.

Skal problemet løses på lang sigt, skal vi tænke anderledes – primært i folkeskolerne. Vi skal sammen med lærere, skoleledere, skolebestyrelser flytte fokus fra den boglige/akademiske linje, til de mere praktiske fag med relation til de traditionelle håndværks fag via tekniske skole og fagskoler.

I mange år har der i folkeskolerne været særlig fokus på den boglige forberedelse til de akademiske uddannelser, med det resultat, at mange i dag afslutter folkeskolen udelukkende med fokus på de akademisk uddannelse, og uden oplysning om de mange muligheder en håndværker uddannelse via de tekniske skoler giver. Eleverne i folkeskolen skal have nogle ”forbilleder” i med relationer til håndværker faget, der giver dem et alternativ, når de skal vælge uddannelsesretning. Der skal mere prestige i valg af håndværkerfaget via tekniske skoler og fagskoler, så det bliver mere ”in” og acceptabelt blandt unge, at vælge de tekniske skoler til.

Den ny skolereform giver en enestående mulighed for mere fokus på de håndværkmæssige fag, gerne i form af en styrkelse af de faglige kompetencer og gerne suppleret med lærere/gæstelærere med erfaring fra diverse håndværk tilknyttet folkeskolen på vikar og timebasis. Folkeskolerne skal gennemfører flere virksomhedsbesøg og styrke og udbygge praktikophold – besøg på de tekniske skoler og fagskoler, for at styrke de unges incitament og interesse for en faglig håndværkmæssig uddannelse.

Citat fra Ugebrevet A4:

Vi er nødt til at have en drøftelse af, om vi som samfund kan leve med, at der er så mange, som helt uimodsagt drysser over i gymnasiet.

Stephanie Lose, næstformand, Danske Regioner

Husker selv fra min tid i folkeskolen, hvordan de lærere der havde en håndværksmæssig baggrund suppleret med en læreruddannelse kunne gøre undervisningen mere spændende, relevant og nærværende.

Når jeg på det seneste, har kunnet læse udtalelser fra realiteternes verden til håndteringen af den muslimske indvandring fra socialdemokratiet og regeringspartierne, glæder det mig oprigtigt, at der tilsyneladende er en kursjustering på vej. Jeg spørger mig selv, om Holger Danske endelig er ved at vågne, eller om han blot strækker sig lidt i søvne. Det er befriende, når folk som professor Uffe Østergaard åben står frem og erkender, at de tidligere har taget fejl i spørgsmål om den muslimske indvandring og dens integrationsvillighed i Danmark. Det er befriende, at flere og flere åbent erkender, at det er den muslimske indvandring, som er problemet, og at den konfliktskyhed, som hidtil har præget håndteringen af den, er på retur. Nu mangler vi blot, at det for alvor omsættes i handling. Dansk Folkepartis holdning har hele tiden været klar, men når nu partier der sammen med dem dækker 3/4 dele af vælgerbefolkningen, tilsyneladende også er ramt af klarsyn på området, giver det håb for Danmark. Venstrefløjen går stadig med skyklapper, og det er ynkeligt at iagttage, hvordan Radikale forsøger at padle baglæns. For dem gælder kun en let omskreven Nyrup, “uskyldsrene bliver i aldrig”. Det er også glædeligt at konstatere, at et begreb som assimilering er ved at erstatte et begreb som integration i indvandrerdebatten, for kun deri ligger problemernes løsning. Naturligvis sammen med indvandrerstop fra muslimske lande. Min frygt er blot at tiden er forpasset. Alt for længe har det lydt, at indvandringen var en “berigende nødvendighed”. Mange meningsdannere har profiteret karrieremæssigt, økonomisk og politisk på at gøre det forkerte og bevidst forhindre andre i at gøre det rigtige. Må eftertiden dømme dem derfor.

Hans K. Sønderby

Kandidat for DF til byrådsvalget

Morbærlunden 45

Esbjerg

Fælles kage

 

Jan Christensen, Gormsgade 124, Esbjerg. Projektansvarlig. Salg- og vurdering. Kandidat til Esbjerg byråd for Dansk Folkeparti.

Kun ved at gøre den fælles ”kage” større bliver vi alle ”rigere”.

Kommunalvalget er i fuld gang – man savner som borger et langt højere ambitionsniveau fra det nuværende byråd. Har senest overværet 1. behandling af kommunens budgetforslag for de næste 4 år – og er absolut ikke imponeret.

I Dansk Folkeparti er vi mere optaget af, at gøre den samlede ”samfundskage” større. Kun i form af en større samfundskage (læs kommunens indtægter) kan vi gøre alle ”rigere”.

Vi skal fremme, at flere af kommunens borgere kommer i beskæftigelse, flere borgere flyttes fra passiv forsørgelse til aktive skatteydere. Mere fokus på flygtning og indvandreres sociale ydelser. For de flygtninge og indvandrer der ikke lever op til landets love og krav, skal kassen slås i. I modsætning til hvad mange tror, er det ikke et statsligt anliggende, men en kommunes opgave, at stoppe udbetaling til flygtninge/indvandrer, der ikke lever op til kravet om bl.a. Dansk undervisning, praktikophold m.v. Vil man ikke integration, skal de sociale ydelser stoppes. Seneste undersøgelse viser, at 2/3 af landets kommune ikke lever op til deres ansvar, med at stoppe for udbetaling af sociale ydelser. Dansk Folkeparti vil i Esbjerg byråd sikre bedre forhold for det lokale erhvervsliv, så flere kan ansættes i den private sektor, og yde til den fælles ”samfundskage”.

I netop Esbjerg kommune efterspørger erhvervslivet i disse år kvalificeret arbejdskraft. Esbjerg kommune skal være en tryg og attraktiv kommune for erhvervslivet, og være med til at sikre den rette sammensætning af uddannet, kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst i Esbjerg som markedsføres som Danmarks energimetropol nr. 1.

Dansk Folkeparti ønsker en mere effektiv, flad og mindre bureaukratisk administration i Esbjerg kommune. Tilsvarende kommuner eksempelvis Randers bruger ca. 4.000 kr./borger i administration. Esbjerg kommune bruger ca. 5.000 kr./borger svarede til ca. 100 millioner. kr. mere i administration – det bør kunne gøres bedre, også uden at kommunens ansatte skal løbe hurtigere.

Kun ved en styrkelse af ovenstående parametre, kan vi gøre den samlede samfundskage/kommunens indtægter større, og kun ved en større samfundskage, kan vi sikre de svage i samfundet, pensionister, syge, plejehjembrugere, sygehuse, skoler og andre vigtige samfundsopgaver.

Kun ved et styrket Dansk Folkeparti i Esbjerg byråd, kan du sikre, at ovenstående sættes i fokus til glæde for byens borgere.

Derfor stem personligt på Jan Christensen – fordi Esbjerg kommune fortjener det.

EFB er egnens fodboldikon, og da fodbold er den dominerende sportsgren i Danmark, er det naturligvis et vigtigt fyrtårn for landsdelen. Jeg håber ikke, at vi skal til at skrive “var”. Man spørger sig selv om, hvornår gik det galt for klubben, som for blot få år siden var i en god både sportslig og økonomisk gænge. For os med et stort fodboldhjerte og vestjyde i sjælen, er det et trist syn at betragte de senere års udvikling. Der har været så stor gennemsivning i klubben af både spillere og ledelse, så at kaste sig ud i udpegning af helte og skurke giver kun ringe mening. Skal udviklingen vendes, giver det naturligvis god mening at finde ud af, hvad det er for grundliggende ting, som er skyld i udviklingen. Klubben har tydeligt ikke haft en ledelse, der var i stand til at opfange de alarmer som bimlede og bamlede, og handle hensigtsmæssigt derpå de seneste 2 – 3 år. Samtidig har man kunnet iagttage en sund og god udvikling i andre af byens markante sportsgrene, så der er personer i byen, som er i stand til at styre en stabil klubudvikling. Set fra min platform ligner det en udvikling i EFB, hvor det er en ukvalificeret businesstankegang, der i alt for høj grad har overtaget styringen i klubben. Her kan man ikke blot starte op på ny i konens navn, hvis der er sat urealistiske mål og der begåes graverende fejl. Hvad skal være klubbens formål? Skal det være en produktion af spillere til salg (til glæde for hvem), eller skal det være en promovering af egnens fodboldkunden på grønsværen. For mig er det udelukkende det sidste, og det der får mig til at indtage tilskuerens rolle. Jeg går også ud fra, at når der er bygget et nyt og dyrt stadion, er det for at tilgodese det sidste formål.

Hans K. Sønderby                                            
Byrådskandidat for DF til Esbjerg byråd
Morbærlunden 45
Esbjerg

Et bælte over USA er den 21/8 ramt af den totale solformørkelse, kan flere af vore medier berette. Er TV 2 og DR ikke også ramt af en total solformørkelse, når man sender reportere den lange vej til USA, for at berige seere med billedet af en sort skive med en lysring omkring. Reporterne kan berette, at det er en fantastisk oplevelse for dem. Nu mangler vi blot at høre, hvor meget den oplevelse har kostet af licenskroner. Det er åbenbart ikke begivenheder, hvor man kan gøre brug af genudsendelser, men det giver jo heller ikke en ny oplevelse – for reporterne. Om 18 måneder er der så åbenbart et nyt sted på kloden, hvor det samme kan opleves. Licensen betaler vel en ny tur – der er ingen smalle steder i Bredgade.


Hans K. Sønderby
Byrådskandidat for DF i Esbjerg
Morbærlunden 45
Esbjerg

En ny historie. Vi glæder os …

Susanne Dyreborg, DF, byrådskandidat, Esbjerg Kommune, folketingskandidat – Esbjerg

Læsebrev: Vi glæder os i Dansk Folkeparti–Esbjerg Lokalforening.

Vi glæder os til den 21. november 2017, for den dag skal vi skabe historie. Eller i hvert fald skabe en ny historie. En ny historie, som med stor sandsynlighed kommer til at handle om, at Dansk Folkeparti igen bliver repræsenteret i Esbjerg Byråd.

Vi glæder os til – sammen med mange af vores vælgere og andre borgere i Esbjerg Kommune – at slippe for at høre den snart fire år gamle historie om, hvad der skete ved det sidste kommunalvalg. Hvad der skete i Dansk Folkeparti–Esbjerg Lokalforening.

Vi glæder os til, at journalisterne måske kan finde andre historier i relation til Dansk Folkeparti. Vi vil meget gerne være behjælpelige med at levere data.

Vi glæder os til at kunne flytte fokus fra en fire år gammel hændelse med to hovedpersoner – flytte fokus over til de ni kandidater og cirka 500 medlemmer i vores lokalforening, som hver eneste dag har hovedrollen i det politiske arbejde, der udmøntes i regi af Dansk Folkeparti i Esbjerg Kommune.

Vi glæder os til debatter, der handler om værdier, velfærd og hvordan vi sammen kan sikre dette i vores kommune.

Vi glæder os til, at det kommer til at handle om, hvad vi vil og hvordan vi vil gøre det.

Vi glæder os til fremtiden, til den politiske fremtid i Esbjerg Kommune.

Vi glæder os over, at vi faktisk er ni kompetente kandidater som sammen og hver for sig vil kæmpe alt, hvad vi kan, for at kunne repræsentere de mange borgere, som vil stemme på Dansk Folkeparti.

Vi glæder os over, at der snart skabes en ny historie … lad os sammen skabe den historie lige nu. Lad os koncentrere os om nuet og fremtiden og ikke fire år gamle spøgelser. Lad os skabe nogle gode valgmåneder med faglighed og saglighed, så vælgerne klædes på til det vigtige valg den 21/11-17.

Vi glæder os …

 

Susanne Dyreborg

Byråds- og folketingskandidat for Dansk Folkeparti Esbjerg